muzyka elektroniczna netlabel programy muzyczne
Strona główna
Witaj Go¶ciu
Linkownia | Pobieralnia | Toplista | Współpraca | o BeatsFactory | Kontakt | Regulamin | więcej...
Rejestracja
strona główna » katalog » arty¶ci » forum » warsztat » szukaj

| 11-10-2006 10:51 Creative Labs zaproponowa?o urz?dzenie, które ma poprawi? brzmienie muzyki zarejestrowanej w 16 bitach. Xmod to niewielki interfejs, który pod??cza si? mi?dzy komputerem (PC lub Mac) lub odtwarzaczem mp3 a systemem ods?uchowym (zestaw g?o?nikowy lub s?uchawki). Urz?dzenie zdecydowanie poprawia brzmienie muzyki, dokonuj?c podczas odtwarzania konwersji do standardu X-Fi Xtreme Fidelity, czyli 24-bitowego d?wi?ku o bardzo wysokiej jako?ci. Creative Xmod wzmacnia niskie i wysokie cz?stotliwo?ci, zwi?kszaj?c jednocze?nie dynamik? d?wi?ku – daje to czystsze i bogatsze brzmienie, przewy?szaj?ce jako?ci? orygina? na p?ycie CD. Urz?dzenie nie wymaga oprogramowania, a jego pod??czenie do komputera PC lub Mac’a trwa kilka sekund. Rezultat to natychmiastowa poprawa brzmienia odtwarzanej muzyki do jako?ci X-Fi Xtreme Fidelity. Pod??czenie Creative Xmod do odtwarzacza iPod, ZEN lub ... » więcej

Akai MPC500 | 11-10-2006 10:38 Po sukcesie MPC1000 specjali?ci Akai postanowili zaatakowa? mniejszym instrumentem – MPC500. Nowy instrument ma niewielkie rozmiary (266 x 175 x 44 mm) i wag? oko?o 1.5 kg. Jest z pewno?ci? sprz?tem przeno?nym - zasilanie jest na 6 baterii AA (tradycyjne „paluszki”) lub na do??czony zasilacz. A do tego pe?nowarto?ciowym, 32-g?osowym samplerem perkusyjnym i samplerem fraz kompatybilnym z bibliotekami „du?ych” samplerów Akai – zarówno MPC, jak serii S i Z. W standardzie MPC500 ma 16 MB pami?ci RAM, ale mo?na zainstalowa? nawet 128 MB, a do tego mo?na korzysta? z kart pami?ci Compact Flash (32 MB w komplecie, maksymalnie 2 GB). Instrument wyposa?ono w 12 czu?ych na dynamik? i docisk PADów, jeden suwak no i ca?y szereg klawiszy funkcyjnych. Na pok?adzie prócz funkcji samplera mamy 48-?cie?kowy sekwencer (równie? z funkcjami patternów), wej?cie i wyj ... » więcej

Marek Grechuta nie ?yje | 09-10-2006 01:32 W wieku 61 lat zmar? Marek Grechuta, mistrz piosenki poetyckiej. Najwi?ksz? popularno?? zdoby? dzi?ki przebojom "Tango Anawa", "Korowód", "Serce", "Niepewno??", "Ocali? od zapomnienia". Wielokrotnie by? nagradzany na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu Jego utwory, pocz?wszy od tych, które ?piewa? z towarzyszeniem zespo?u Anawa, charakteryzowa?y si? zawsze oryginalnym tekstem i odleg?? od stereotypów muzyk?. Grechuta przez d?ugi czas wspó?pracowa? z kompozytorem Janem Kantym Pawlu?kiewiczem. Wraz z nim za?o?y? krakowski kabaret, który przekszta?ci? pó?niej w swój s?ynny zespó? o nazwie "Anawa". Z kolejnym zespo?em muzycznym WIEM nagra? dwa albumy "Droga za widnokres" i "Magia ob?oków", ciesz?ce si? równie? ogromn? popularno?ci?. W 1977 roku, by? wspó?autorem, wraz z Krzysztofem Jasi?skim i Janem Kantym Pawlu?kiewiczem, musicalu "Szalona lokomotywa", wed?ug Stanis?awa Ignac ... » więcej

TC Electronic Konnekt | 29-09-2006 04:20 Konnekt 24D to prze?omowy interfejs audio wyposa?ony w znane na ca?ym ?wiecie efekty TC Electronic i zamkni?ty w niewielkiej, solidnej obudowie dopracowanej w najdrobniejszych szczegó?ach. W jej wn?trzu zawarto kompletny tor nagraniowy Fabrik C Channel Strip i pog?os Fabrik R znane z platformy PowerCore, które s? dost?pne równie? podczas pracy w charakterze samodzielnego, nie po??czonego z komputerem urz?dzenia. Konnekt 24D powsta? pod k?tem spe?nienia zapotrzebowa? muzyków nagrywaj?cych i pracuj?cych na scenie, którzy pragn? uzyska? najwy?sz? z mo?liwych do uzyskania jako?? d?wi?ku, nie podlegaj?c? degradacji na drodze od wej?? audio, poprzez procesor efektów a? po komputerowy rejestrator audio. Dwa z??cza typu combo ulokowane na p?ycie czo?owej po??czono z wysokiej jako?ci przedwzmacniaczem mikrofonowym oraz wej?ciami wysokoimpedancyjnymi zoptymalizowanymi pod k?tem wspó?pracy z ... » więcej

10 lat miesi?cznika Estrada... | 29-09-2006 04:16 W pa?dzierniku miesi?cznik Estrada i Studio obchodzi swoje dziesi?ciolecie. Z tej okazji do rocznicowego numeru zamiast standardowo do??czanej p?yty CD dodano kr??ek DVD zawieraj?cy m.in. kompletne roczniki tego pisma z lat 2000-2005, interesuj?ce zestawy p?tli i brzmie?, kursy obs?ugi programów muzycznych itp. Spor? cz??? jubileuszowego wydania EiS zajmuje artyku?, w którym redaktorzy i wspó?pracownicy redakcji opisuj? najciekawsze ich zdaniem instrumenty elektroniczne, sprz?t studyjny i oprogramowanie jakie ukaza?y si? na rynku od 1996 do chwili obecnej, jednocze?nie wskazuj?c dziesi?? najbardziej znacz?cych produktów dla bran?y muzycznej. W jubileuszowym numerze nie zabrak?o te? wspania?ej nagrody do rozlosowania w?ród Czytelników. Jest to warty 3.150 z? program Steinberg Cubase 4, który sw? premier? mia? dos?ownie przed kilkoma dniami. Pierwszy numer miesi?cznika Estrada i S ... » więcej

Lubelska Grupa FilmowaGrupa powsta?a w czerwcu 2005 z inicjatywy dwóch studentów. Jej celem jest u?atwienie kontaktu mi?dzy filmowcami - amatorami z Lublina i okolic. W praktyce jest niezale?n? i nie komercyjn? wytwórni? filmow?, zrzeszaj?c? m?odych ludzi z ciekawymi pomys?ami i zapa?em do pracy. Jeste?my hobbystami, którzy tworz? dla w?asnej satysfakcji, nie oczekuj?c w zamian ?adnych korzy?ci finansowych. Kr?cimy filmy, bo kochamy to robi? i przy okazji chcemy si? czego? nauczy?! Chcemy te?, aby nasze produkcje by?y jak najlepsze, dlatego prace podd... » więcej

Reklama
Qbs Design › Strona naszego webmastera, znajdziecie tam kilka przydatnych linków a tak?e plików dla waszych for i nie tylko.
muzyka.gery.pl › Gery.pl - Muzyka: pop, rock, metal, techno, muzyka w najlepszym wydaniu. Newsy, recenzje, wywiady, nowo?ci p?ytowe, muzyka dla wybrednych - to wszystko co znajdzie u nas prawdziwy fan muzyki.

Najlepszy album
» pbmuz - Po to
  1. Melodramat
  2. Jazz Dance
  3. Gdy zechcesz
  4. Geometria

pobrań: 276 / ocena: 9.6

i najczę¶ciej ¶ci±gany
» Piter - NEEYOOAA
  1. NEEYOOAA
  2. CUD
  3. IT'S ALIVE
  4. PYERNITCHEEK
  5. STOJ? NAD ZW?OKAMI KLAUNA...
  6. KASKADER
  7. FUNKYFRASZKA
  8. ZWYRTNI?TY ZBÓJNIK

pobrań: 1234 / ocena: 7

ZLKZLK czyli "Zespó? Lu?nych Kompozycji" to dwuosobowy projekt, którego domen? jest ??czenie styli, mieszanie gatunków i ?amanie wszelkich barier. G?ównie obracamy si? w klimatach rockowo - elektronicznych z domieszk? d?wi?ków industrialnych, czasem funkowych. Utwory maj? charakter undergroundowy, nie ma w nich miejsca na komercyjn? papk?. W sk?ad zespo?u wchodz? Piotrek (elektronika, mix) i Marek (gitary). Pierwsze eksperymenty elektroniczne to mniej wi?cej 2002 rok. Z czasem nabieramy do?wiadczenia i umiej?tno?ci by efekt naszej pracy by? coraz lepszy jako?ciowo.

Zgłoszenia 0. Klubbshakers | koniec
-1. Clubforce | koniec
-2. Wouj | koniec
-3. DJ Shogun | koniec
-4. Pawsky | koniec
-5. Bubma MeYer | koniec
-6. Paul K | koniec
-7. Stefard | koniec
-8. Kostec/so | koniec
-9. kodowanie | koniec

Na forum
#4835. SceL - Euphoria
#4851. Cytrus - Birthday
#5243. noise_relations - ...
#5301. Rihanna - Unfaithf...
#5209. Pit - Back to the ...
#5299. Klubbshakers
#5280. Wouj
#5300. Dj Dibasse - China ...
#3427. Czego w tym momenci...
#5298. Zywioly - Nie Chce...
#5297. Buldog - V Rozbior...
#5296. Buldog - Pali Sie ...
#5293. Insaane - Need YOu
#5295. Powiedzcie mi czy i...
#5294. eMule + LiveBox
#5275. Solar Plexus - Peo...
#5292. Zmiana statusu
#5291. www.myspace.com
#5268. Fido - Dzwonnik z ...
#5273. Kurs Cubase Sx


ReklamaDarmowe og?oszeniaDMK ProjectelektrotechnikaEmoty, skiny GGForum Komputerowo-M?odzie?oweGry OnlineHotele WarszawaKsi??kiLinux dla pocz?tkuj?cychMuzyczny InfoserwisPogotowie Komputerowe WarszawaPrawie wszystko o Fruity LoopsProgram TvStrona ?rodowisk twórczychTechnoSoundTeksty piosenekTibiazak?ady bukmacherskieZak?ady bukmacherskie
qbs | css | html 4.01 | stat4u
| © BeatsFactory 2002 - 2006 | partnerzy | protected by bowi