muzyka elektroniczna netlabel programy muzyczne
o BeatsFactory
Witaj Go¶ciu
Linkownia | Pobieralnia | Toplista | Współpraca | o BeatsFactory | Kontakt | Regulamin | więcej...
Rejestracja
strona główna » katalog » arty¶ci » forum » warsztat » szukaj

o BeatsFactory Witamy na BeatsFactory,
BeatsFactory jest serwisem zrzeszaj?cym i wspieraj?cym muzyków. Nasza dzia?alno?? jest do?? szeroka, g?ówne cele:
- pomoc pocz?tkuj?cym artystom w osi?ganiu coraz to wy?szych umiej?tno?ci poprzez komentowanie ich muzyki i porady techniczne,
- pomoc artystom, którzy ju? nie?le sobie radz? z tworzeniem muzyki w dalszym jej udoskonalaniu oraz w promocji ich twórczo?ci g?ównie w naszym serwisie, ale tak?e i poza nim,
- BF jest równie? netlabelem, tak?e mo?na prezentowa? pod naszym szyldem ca?e swoje albumy i EP'ki,
- formy promocji s? ró?ne, od profili w naszym serwisie na g?ównej stronie a? po promocj? muzyki w?ród serwisów które s? naszymi partnerami.

Na BeatsFactory mo?esz by? go?ciem korzystaj?c z naszych artyku?ów i wszelkich porad zupe?nie za darmo i bez ?adnych zobowi?za?, ale mo?esz tak?e z?o?y? zg?oszenie do BF co (przy pozytywnym rozpatrzeniu) nada Ci odpowiedni? rang? a wraz z ni? obowi?zki i oczywi?cie korzy?ci (g?ównie w formie promocji, ale nie tylko). Mo?esz tak?e pomóc tworzy? serwis BF pisz?c artyku?y czy dzia?aj?c w inny sposób na korzy?? serwisu. Poszukujemy tak?e osób/serwisów/netlabeli/rozg?o?ni internetowych, które chcia?y by nawi?za? z nami wspó?prac?, wi?cej na ten temat tutaj .

Je?li chcia?by?/chcia?aby? do??czy? do BeatsFactory jako muzyk to wystarczy napisa? zg?oszenie w dziale "Zg?oszenia do BeatsFactory" . Zg?oszenie od czasu akceptacji przez moderatora b?dzie rozpatrywane na zasadzie g?osowania osób, które juz s? w BF. Czas trwania g?osowania to tydzie?. Wi?cej szczegó?ów poni?ej, w w?tku "Do??cz do nas".
Do??cz do nas
Po co do??cza? do BeatsFactory?
Aby otrzyma? rang?, posiadanie rangi to jakby wej?cie w nasz? spo?eczno?? i zgodzenie si? na przestrzeganie regulaminu oraz si?? rzeczy zasad BF, oczywi?cie z rangi mo?na w ka?dej chwili zrezygnowa? bez ?adnych konsekwencji (odbierane jest jedynie wtedy to co dostaje si? na wej?ciu, czyli m.in. dost?p do dzia?ów zwi?zanych z promocj?, profil na stronie g?ównej, itp). Tak wi?c zanim zdecydujesz si? do??czy? do BeatsFactory zapoznaj si? z naszym regulaminem oraz (je?li chcesz wiedzie? "o co w tym wszystkim chodzi") z zasadami BF. Oczywi?cie do BF nie musisz do??cza? odrazu, mo?na to zrobi? w dowolnym momencie, identycznie jest z rezygnacj?.

Jak do??czy? do BeatsFactory?
Jak ju? wspomnia?em na wst?pie zaznajom si? z regulaminem, poniewa? do??czaj?c do nas zgadzasz si? na jego przestrzeganie, warto równie? zapozna? si? z zasadami BF (cho? nie jest to wymogiem) je?li chcesz wiedzie? w jaki sposób dzia?aj? w BF zg?oszenia, rangi, mo?liwo?? dodawania utworów do oceny, itd. Czyli po kolei:
- zapoznajesz si? z regulaminem (link do regulaminu), oraz z zasadami BF (link do zasad),
- przygotowujesz minimum 3 do maksimum 5 w?asnych utworów do oceny, wymogi utworów:
* format mp3, ogg lub wma (bez DRM),
* jako?? w: mp3 (128-192kbps), ogg (96-160kbps), wma (96-160kbps),
* utwory musz? by? w ca?o?ci Twojego autorstwa (nie mog? to by? remiksy),
* je?li tworzycie w kilka osób to zg?o?cie si? jako zespó?, jednocze?nie ka?da z osób musi wyra?a? zgod? na publikacj? Waszych produkcji u nas,
* utwory nie mog? by? z?o?one z gotowych p?tli (loops),
* musicie posiada? ?ród?a (projekty) poniewa? w razie w?tpliwo?ci czy jeste?cie autorami danego utworu zostaniecie o nie poproszeni, o ?ród?o mo?e poprosi? jedynie administrator/za?o?yciel lub moderator dzia?u i tylko i wy??cznie na forum (nie wysy?ajcie ?róde? nikomu je?li kto? si? na nas powo?a przez gg czy przez e-mail),
*gdy nie poka?ecie ?ród?a na pro?b? administratora/za?o?yciela lub moderatora dzia?u zg?oszenie b?dzie anulowane bez ?adnych konsekwencji,
*utwory musz? by? pe?ne, to znaczy nie mog? to by? dema, bety, p?tle, itp.,
- wrzucacie te utwory na publiczny serwer, taki z którym nie ma problemów, tzn utwór mo?na z niego ?ci?gn?? bez logowania si?, rejestracji, przepisywania kodów w okienka,
- nast?pnie zak?adasz posta w dziale "Zg?oszenia do BeatsFactory" i jako temat wpisujesz swój pseudonim, a w tre?ci postu umieszczasz:
*informacje na temat swojej osoby (nick, jak zacz??e? swoj? przygod? z produkcj? muzyki, kiedy to by?o? zainteresowania muzyczne, arty?ci na których si? wzorujesz, itp.),
*informacje o swojej muzyce (par? s?ów o umieszczonych utworach, gatunkach jakie prezentujesz, jakiego u?ywasz sprz?tu/oprogramowania przy tworzeniu muzyki),
*na koniec umieszczasz od 3 do 5 przygotowanych wcze?niej utworów, tzn wypisujesz je wg wzoru: tytu? - link,
- nie wolno w zg?oszeniu zamieszcza? utworu, ani jego remiksu/zmodyfikowanej wersji, je?li taki utwór by? ju? na BF wystawiany do oceny/opinii, w zg?oszeniu mog? znale?? si? tylko utwory nowe (nie prezentowane na BF).
I czekasz na rozpocz?cie g?osowania, dalej ju? o nic nie musisz si? martwi? bo wszystko b?dzie pod nadzorem administracji, jedyn? rzecz? b?dzie sprawdzenie czy moderator/administrator zaakceptowa? i rozpocz?? zg?oszenie. G?osowanie nie b?dzie rozpocz?te dopóki osoba za to odpowiedzialna nie sprawdzi czy post?pi?e?/-a? wg powy?szych wskazówek, je?li oka?e si? ?e o czym? zapomnia?e?/-a? to osoba sprawdzaj?ca umie?ci odpowiedni wpis w Twoim zg?oszeniu. Pami?taj, ?e daj?c utwory do oceny jednocze?nie o?wiadczasz, ?e jeste? ich autorem i posiadasz do nich prawa autorskie, w razie oszustwa g?osowanie jest niewa?ne i zostan? wyci?gni?te odpowiednie konsekwencje. Po poprawnej weryfikacji moderator uruchamia g?osowanie, trwa ono siedem dni i jest w pe?ni zautomatyzowane, po tygodniu g?osowanie zostaje zamkni?te a u?ytkownik otrzymuje rang? automatycznie.
Sk?adaj?c zg?oszenie do BF nale?y zaprezentowa? ?wie?e "utwory", znaczy takie, które jeszcze nie by?y prezentowane w naszym serwisie (BF) do opinii/oceny, w razie ponownej kandydatury (np. na wy?sz? rang?), ta zasada tak?e obowi?zuje, nie wolno równie? zamieszcza? remiksów utworów ju? prezentowanych, czy ich zmienionych/odnowionych wersji. Je?li chodzi o ponown? kandydatur? to mo?na j? z?o?y? dopiero w miesi?c po zako?czeniu poprzedniej - nie wcze?niej.Serdecznie Pozdrawiamy,
Zespó? BF


Uwaga: Prosimy o nie wysy?anie nam e-maili ze swoimi utworami, nie przes?uchujemy ich, do prezentacji twórczo?ci s?u?y nasze forum. Nie wysy?ajcie tak?e pró?b o wydanie p?yt/singli z Wasz? twórczo?ci?, nie jeste?my wydawnictwem ani te? wytwórnia muzyczn?.


ReklamaDarmowe og?oszeniaDMK ProjectelektrotechnikaEmoty, skiny GGForum Komputerowo-M?odzie?oweGry OnlineHotele WarszawaKsi??kiLinux dla pocz?tkuj?cychMuzyczny InfoserwisPogotowie Komputerowe WarszawaPrawie wszystko o Fruity LoopsProgram TvStrona ?rodowisk twórczychTechnoSoundTeksty piosenekTibiazak?ady bukmacherskieZak?ady bukmacherskie
qbs | css | html 4.01 | stat4u
| © BeatsFactory 2002 - 2006 | partnerzy | protected by bowi