muzyka elektroniczna netlabel programy muzyczne
Regulamin BeatsFactory
Witaj Go¶ciu
Linkownia | Pobieralnia | Toplista | Współpraca | o BeatsFactory | Kontakt | Regulamin | więcej...
Rejestracja
strona główna » katalog » arty¶ci » forum » warsztat » szukaj

Regulamin BeatsFactory
Niniejszy regulamin obowi?zuje ka?dego u?ytkownika decyduj?cego si? przystopi?nia do zrzeszenia BeatsFactory.

1. Powinno?ci

B?d?c cz??ci? spo?eczno?ci BeatsFactory nale?y:
a) wykaza? si? aktywno?ci?,
b) kultur?,
c) stara? sie dostosowa? do zasad i regulaminów BF.

2. Ponowne zg?oszenie

1. Podwy?szenie rangi
a) Ka?dy u?ytkownik posiadaj?cy rang? Novice lub Advanced ma prawo z?o?y? ponown? kandydatur? w celu podwy?szenia swojej rangi.
b) Termin pomi?dzy kolejnymi zg?oszeniami nie mo?e by? mniejszy ni? jeden miesi?c licz?c od daty zako?czenia ostatniego g?osowania.
c) W ?adnej kandydaturze nie wolno umieszcza? utworów wcze?niej publikowanych na ?amach naszego forum. Dodatkowo, ka?dy ch?tny musi wykazywa? aktywno?? na forum.

2. Ponowna kandydatura
a) Ka?dy u?ytkownik, który zrzek? si? swojego statusu, straci? go, lub z jakich? powodów ten status zosta? mu odebrany ma prawo z?o?y? ponownie kandydatur?.
b) Termin ponownego z?o?enia kandydatury to minimum miesi?c od czasu zako?czenia poprzedniego g?osowania.
c) W zg?oszeniu nie mo?na dawa? utworów prezentowanych ju? na BF.

3. Degradacje / utraty statusów

Osoby wchodz?ce w sk?ad moderacji / administracji forum winny wykonywa? swoje obowi?zki. Ka?da osoba która nie chce lub nie mo?e wykonywa? przez d?u?szy czas swoich obowi?zków powinna poinformowa? o tym administracj? (odpowiedni post na forum, w dziale Administracja, lub e-mail do grupy Administracja), konsekwencj? b?dzie sta?e pozbawienie uprawnie?. Osoby nie b?d?ce cz??ci? w/w grup, a posiadaj?cych rang? muzyczn?, ka?d? d?u?sz? niemo?liwo?? aktywnego uczestnictwa w ?yciu BeatsFactory powinny powiadomi? o tym Administracj?. Konsekwencj? b?dzie degradacja (w przypadku osób ze statusem Professional) lub ca?kowite pozbawienie rangi.

4. Urlopowicze
Na BeatsFactory dzia?a system punktacji, punktuje si? g?ównie aktywno??. W przypadku jej braku punkty mog? spa?? do niskiego poziomu i mo?na straci? w ten sposób status. Je?li przewiduje sie swoj? d?u?sz? nieobecno?? na forum nale?y powiadomi? o tym administracj? poprzez za?o?enie odpowiedniego postu w dziale administracja lub wys?anie ze strony e-maila do grupy administracja
z pro?b? o nadanie statusu urlopowicza. Posiadaj?c status urlopowicza punkty aktywno?ci „zamarzaj?”. Po powrocie na BeatsFactory nale?y powiadomi? administracj? w jeden z wy?ej wspomnianych sposobów aby status urlopowicza zosta? zdj?ty.

5. Dane osobowe i ich ochrona

a) U?ytkownikowi przys?uguje prawo wgl?du do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

b) Ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 z 1997) traktuje o danych osobowych i ich ochronie, przekazuj?c jakiekolwiek dane osobowe dla BeatsFactory zgadzasz si? jednocze?nie na ich przetwarzanie.


ReklamaDarmowe og?oszeniaDMK ProjectelektrotechnikaEmoty, skiny GGForum Komputerowo-M?odzie?oweGry OnlineHotele WarszawaKsi??kiLinux dla pocz?tkuj?cychMuzyczny InfoserwisPogotowie Komputerowe WarszawaPrawie wszystko o Fruity LoopsProgram TvStrona ?rodowisk twórczychTechnoSoundTeksty piosenekTibiazak?ady bukmacherskieZak?ady bukmacherskie
qbs | css | html 4.01 | stat4u
| © BeatsFactory 2002 - 2006 | partnerzy | protected by bowi